กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเนตรนภา แก้วกัณฑ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางพรทิพย์ วรรณคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0935053326
อีเมล์ : jingqi3333@gmail.com