ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบรรจง โชติชัย
ครู คศ.3

นางพรรณี สุดน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ