ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเบญจพร ตังคณิตานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบรรจง โชติชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรรณี สุดน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1