ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจันทิมา ดีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนพดล เพิ่มชีวา
ครูอัตราจ้าง