ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนรภัทร สิทธิจักร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ตุลาคม 2561