ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงรัตน์ คูณมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจรรยา เพิ่มชีวา
ครู คศ.3

อักษรา เสดสี
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ ศิริวรประสาท
ครู คศ.3