ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงรัตน์ คูณมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจรรยา เพิ่มชีวา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

อักษรา เสดสี
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ ศิริวรประสาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2