ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ คำแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรเดช เจริญสว่าง
ครู คศ.3

นางจุไร อักษร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2