ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวันทรงชัย สระบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัฉราพร สุวรรณเวช
ครู คศ.3

นางสาวลัดดา โบราณมูล
ครู คศ.3