กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายภัคพงศ์ วิมลสุรนาถ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 043-418240
อีเมล์ : cantona1999@windowslive.com

นางมณีวรรณ จันทโข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรัตดาวัณ บุพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1