ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภัคพงศ์ วิมลสุรนาถ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณีวรรณ จันทโข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรัตดาวัณ บุพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2