ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภัคพงศ์ วิมลสุรนาถ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณีวรรณ จันทโข
ครู คศ.3

นางสาวรัตดาวัณ บุพล
ครู คศ.3