วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนโนนข่าวิทยา มุ่งพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง