พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

3. พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. พัฒนาและเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

                1. พัฒนาผู้เรียน ดังนี้

1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ

1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล

1.5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

2. พัฒนาครู ดังนี้

2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.3 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ         

 ภายในสถานศึกษา

 3. เพื่อพัฒนาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น

3.3 ประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

4.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้

4.1 เพื่อกำหนด บทบาท หน้าที่ และมาตรฐานการปฏิบัติของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

4.2 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

4.3 เพื่อให้การบริหารในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.4 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน

4.5 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

4.6 มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

5. พัฒนาและเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

5.1 พัฒนาศูนย์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน อาคารเรียนให้มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน

5.2 จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียน

5.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน

5.4 ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ

5.6 ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ยอมรับความคิดเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่าง

5.7 ให้นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4.  พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. พัฒนาและเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง