ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.พ. 57 ค่ายวิชาการ
ชุดนักเรียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
21 ก.พ. 57 ปัจฉิมนิเทศ
ชุดนักเรียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
07 ก.พ. 57 ถึง 08 ก.พ. 57 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ชุดลูกเสือเนตรนารี ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
16 ม.ค. 57 วันครู
ฝ่ายอำนวยการ
28 ธ.ค. 56 วันสถาปณโรงเรียน
ฝ่ายอำนวยการ
25 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันคริสมาตย์
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
04 ธ.ค. 56 วันพ่อแห่งชาติ
ใส่เสื้อเหลือง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
25 พ.ย. 56 กิจกรรมราชสดุดี ร.6
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
20 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 กีฬาภายใน
ชุดกีฬาสี กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
29 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56 การแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
24 ต.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน