ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ต.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
29 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56 การแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
20 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 กีฬาภายใน
ชุดกีฬาสี กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
25 พ.ย. 56 กิจกรรมราชสดุดี ร.6
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
04 ธ.ค. 56 วันพ่อแห่งชาติ
ใส่เสื้อเหลือง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
25 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันคริสมาตย์
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
28 ธ.ค. 56 วันสถาปณโรงเรียน
ฝ่ายอำนวยการ
16 ม.ค. 57 วันครู
ฝ่ายอำนวยการ
07 ก.พ. 57 ถึง 08 ก.พ. 57 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ชุดลูกเสือเนตรนารี ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
21 ก.พ. 57 ปัจฉิมนิเทศ
ชุดนักเรียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
24 ก.พ. 57 ค่ายวิชาการ
ชุดนักเรียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการ