ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกเงินต่างๆ
แบบฟอร์มส่งใช้เงินยืมไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 85237
แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 85146
แบบฟอร์มยืมเงินในการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 85276
แบบฟอร์มเบิกเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 85124
บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืมในการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 28.86 KB 85200
บันทึกข้อความขอเบิกเงินตามเอกสารการจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 85274
เอกสารงานพัสดุ
บันทึกข้อความ(ขอซื้อจ้าง) Word Document ขนาดไฟล์ 63.33 KB 84985
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 530.5 KB 87922
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.08 KB 85346
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 85557
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 147.38 KB 85109
แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.81 KB 85099
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.05 KB 85185
SDQ(ฉบับผู้ปกครองประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.54 KB 85309
SDQ (ฉบับนักเรียนประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.1 KB 85121
เกณฑ์การให้คะแนน SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.09 KB 85027
SDQ (ฉบับครูประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.82 KB 85043
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.81 KB 85198
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 174.49 KB 85169
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปี2556-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.06 KB 85068
แผนปฏิบัติราชการ2556 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 84979
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.06 KB 85114
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯปรับปรุง55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 418.72 KB 84973
สถานศึกษาพอเพียง 5 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 22.49 KB 85588
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สารสนเทศ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 85290
คณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 12.24 KB 85016