ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกเงินต่างๆ
แบบฟอร์มส่งใช้เงินยืมไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 146694
แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 146599
แบบฟอร์มยืมเงินในการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 146723
แบบฟอร์มเบิกเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 146590
แบบฟอร์มขอส่งใช้เงินยืมในการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 28.86 KB 146653
แบบฟอร์มเบิกเงินตามเอกสารการจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 146742
เอกสารงานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อ-จ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 64.12 KB 7393
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 530.5 KB 158329
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.08 KB 146803
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 147015
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 147.38 KB 146561
แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.81 KB 146551
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.05 KB 146644
SDQ(ฉบับผู้ปกครองประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.54 KB 146760
SDQ (ฉบับนักเรียนประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.1 KB 146573
เกณฑ์การให้คะแนน SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.09 KB 146489
SDQ (ฉบับครูประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.82 KB 146494
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.81 KB 146651
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 174.49 KB 146621
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปี2556-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.06 KB 146528
แผนปฏิบัติราชการ2556 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 146470
ฝ่ายบริหารวิชาการ
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2564 22878
ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.06 KB 146570
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯปรับปรุง55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 418.72 KB 146426
สถานศึกษาพอเพียง 5 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 22.49 KB 147663
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สารสนเทศ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 146747
คณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 12.24 KB 146475