ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกเงินต่างๆ
แบบฟอร์มส่งใช้เงินยืมไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 146686
แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 146597
แบบฟอร์มยืมเงินในการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 146722
แบบฟอร์มเบิกเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 146582
แบบฟอร์มขอส่งใช้เงินยืมในการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 28.86 KB 146650
แบบฟอร์มเบิกเงินตามเอกสารการจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 146741
เอกสารงานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อ-จ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 64.12 KB 7386
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 530.5 KB 158328
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.08 KB 146802
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 147008
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 147.38 KB 146560
แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.81 KB 146550
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.05 KB 146637
SDQ(ฉบับผู้ปกครองประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.54 KB 146759
SDQ (ฉบับนักเรียนประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.1 KB 146572
เกณฑ์การให้คะแนน SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.09 KB 146488
SDQ (ฉบับครูประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.82 KB 146493
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.81 KB 146650
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 174.49 KB 146619
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปี2556-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.06 KB 146521
แผนปฏิบัติราชการ2556 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 146463
ฝ่ายบริหารวิชาการ
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2564 22877
ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.06 KB 146563
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯปรับปรุง55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 418.72 KB 146424
สถานศึกษาพอเพียง 5 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 22.49 KB 147661
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สารสนเทศ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 146746
คณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 12.24 KB 146473