ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 530.5 KB 4
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.08 KB 3
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 2
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 147.38 KB 2
แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.81 KB 2
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.05 KB 2
SDQ(ฉบับผู้ปกครองประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.54 KB 3
SDQ (ฉบับนักเรียนประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.1 KB 2
เกณฑ์การให้คะแนน SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.09 KB 2
SDQ (ฉบับครูประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.82 KB 2
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 166.81 KB 2
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 174.49 KB 2
ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.06 KB 32
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯปรับปรุง55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 418.72 KB 64
สารสนเทศ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 43
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปี2556-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.06 KB 55
สถานศึกษาพอเพียง 5 ด้าน Word Document ขนาดไฟล์ 22.49 KB 2125
แผนปฏิบัติราชการ2556 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 664
คณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 12.24 KB 359